Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » ac k i letme icin i zekas dan n


Ýþ Zekasý Yenilikler
Ýþ zekasý (BI) yeniliklerin yeni bir dalga ortasýnda olduðunu. Arama uzayda Fikirler, bir hizmet olarak yazýlým ve gerçek zamanlý analitik kuruluþlarýn tam boyutunu yelpazesinde BI ulaþamayacaðý uzatýyorlar. Bu makalede, bu teknolojilerin ve iþletmeler üzerindeki etkilerini bakar.

ac k i letme icin i zekas dan n  öznitelik-deðer çifti kendi kendini açýklayan kayýtlarýna dayanmaktadýr. Bu esneklik ile, bir belgede saklanan bir az bilinen bir gerçektir anýnda bir analiz bir parçasý haline gelebilir. Rehberli özetleme -tabanlý arama kullanýcý sorgularý tür istenebilir ne önceden bilmiyor varsayar. Kullanýcý altýnda yatan meta ya da veri modelleri ayrýntýlý bir anlayýþa sahip gerekmez gibi bir yaklaþým, bir kuruluþta BI seyirci geniþler. HIZLI henüz arama teknolojisi baþka bir yenilik Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » ac k i letme icin i zekas dan n


ÖTV Ýþ Zekasý içine Geniþletiyor
ÖTV, süreç sanayi önde gelen tedarikçisi, Ýþ Zekasý (BI) içerecek þekilde ayarlanmýþ kendi iProcess.SCT ürün geniþletmiþtir.

ac k i letme icin i zekas dan n  , sistemleri CRM , araçlar erp erp karþýlaþtýrma /> ÖTV Ýþ Zekasý içine Geniþletiyor P. Catz - Temmuz 5, 2013 Read Comments Etkinlik         Özet         ÖTV bu Vanguard OLAP ve iþ embed duyurdu         Yeni iProcess.sct Ýþ Analytics analitik teknolojiler         Eylül planlanan genel daðýtým için durumu ile teklifleri,.         Ýlk iki teklifleri iProcess.sct Talep Analytics olacak         ve iProcess.sct Pazar Analytics . Ayrýca, Devamı…
Ne Gerçekten Ýþ Zekasý Sürüþ?
Iþ zekasý artan harcamalar için verilen tipik açýklamalar, hükümet düzenlemeleri toplantý bilgi yüklemesi yönetmek, kurumsal hedefleri izleme ve rekabetçi tepki geliþtirmek, içerir. Ancak, ihtiyaçtan BI kaynaklanýyor için daha derin bir sürücü bir iþ piyasa deðeri altýnda yatan maddi olmayan duran varlýklar ölçmek için.

ac k i letme icin i zekas dan n  ölçümleri izlemek için gerekli araçlarý saðlar. Rekabetçi Duyarlýlýk geliþtirmek gerekiyor-ile artan rekabet, müþteri talep ve fiyat baskýsý maruz pazarlar, iþletmeler agresif rekabet stratejilerini desteklemek süreçleri hýzlandýrarak döngüleri azaltmak gerekir. BI giriþimleri iþletmeler süreci gecikmeleri ortadan kaldýrmak ve karar verme ve pazar tepki geliþtirmek için yönetimi düzene yardýmcý olabilir gerçek zamanlý bilgi saðlar. mevcut piyasa koþullarý bu Devamı…
Biomet, Inc Ýþ Zekasý Baþarý
Biomet, satýþ bilgileri için dünya çapýnda ihtiyaç desteklemek için gerekli ortopedik týbbi ürünleri üreticisi.

ac k i letme icin i zekas dan n  Baþarý ad hoc raporlama araçlarý , ERP karþýlaþtýrma , bi raporlarý , raporlama araçlarý , rapor jeneratör , raporu net , Web raporlama /> Biomet, Inc Ýþ Zekasý Baþarý P. Catz - Temmuz 5, 2013 Read Comments Þirket          Biomet, Inc         ve baðlý ortaklýklarý tasarým, üretim ve pazar ürünleri öncelikle kullanýlan         cerrahi ve cerrahi olmayan hem de tedavisinde ortopedik týbbi uzmanlar tarafýndan,         rekonstrüktif ve tespit Devamı…
Dinamik Ariba kadar iþlemler
Ariba Inc, internet için elektronik satýn alma sistemlerinde lider, iþ-to-Business ticaret destekleyen bir uygulama üreticisi Ticaret Dynamics satýn aldý.

ac k i letme icin i zekas dan n  elde etmek için önümüzdeki birkaç yýl içinde beklenen, bu zorunluydu   olan 227 $: Bu iþ, olarak rakip Ticaret Bir (CMRC Nasdaq) içindi   CommerceBid milyon satýn birkaç gün önce açýklandý. iken   Biz Ariba de yapmak için bu alanda yeterli müþteri tabaný olduðuna inanýyorum   ve Ticaret Bir mutlu, biz iki hamle arasýnda bazý farklýlýklar bakýn. Nerede   Ariba ve Ticaret Bir de þu anda kendi ticaret merkezleri yönetmek, biz düþünüyorum   Ticaret Bir Ariba daha Devamı…
ASP: It Saðlýk Ýçin
Saðlýk Sistemleri ve Çözümleri verilir Ýnternet Saðlýk Yazýlým için 5 Yýllýk ASP Sözleþme.

ac k i letme icin i zekas dan n  Çözümler olduðunu Atlantik Faydalarý açýkladý         Þirket, MemberWEB ve ProviderWEB için 5 yýllýk ASP anlaþma imzaladý         yazýlým ürünleri.         HSS ASP hizmetleri ve web tabanlý yazýlým bir arada geliþtirdi         iþverenler, mükellefleri arasýndaki iletiþimi geliþtirmek için tasarlanmýþ uygulamalar,         saðlayýcýlar ve üyeleri. HSS teknoloji, saðlýk düþük maliyetli bir planlarý saðlar Devamı…
Bir Ýþ Zekasý Uygulama Zorluklar: Bir Olgu Sunumu
Illinois Üniversitesi iþ zekasý kapsamlý entegrasyon (BI) çözüm ve kurumsal kaynak planlamasý (ERP) çözümü ile veri ambarý ortamýnýn iyi bir örnek saðlar.

ac k i letme icin i zekas dan n   2013 Read Comments Þirket Amaç fazla 70.000 öðrenci 30 kolej çalýþmanýn 150 den fazla alan sunuyor Illinois Üniversitesi , her yýl kayýt, serbest ayakta okullar ve 3 kampüslerindeki enstitü: Chicago, Springfield ve Urbana-Champaign (ABD). Üniversite, orijinal arazi hibe kolej biri, 1867 yýlýnda kapýlarýný açtý, ve o zamandan beri 500.000 den fazla derece tahsis etti. Urbana-Champaign kampüs Harvard ve Yale sonra, ABD nin en büyük kamu mühendislik kütüphanesi ve üçüncü en Devamı…
Vergi ve Vergi için deðil
Ýnternet ticaret Vergi Superbowl 2.000 sadece bir aný sonra Amerika Birleþik Devletleri uzun etrafýnda atmýþ olur bir futbol olacaktýr. Singapur'da, ancak, pozitif negatif vergi bkz

ac k i letme icin i zekas dan n  vergisi koymak anlamda, diye açýkladý. Aslýnda, o vardý   Daha önce Gelir kendi Bölümü bozdu ve Massachusetts bir ilan    Ýnternet vergi-serbest bölge, böylece internet hizmetleri üzerinde eyalet satýþ vergisi feragat   hala Ýnternet Vergi Özgürlüðü Yasasý altýnda izin verildi. Bu Yasasý bir koyun   Ýnternet yeni vergilendirme ve birden fazla ya da ayrýmcý vergi tutun   elektronik ticaret üzerinde. Yasa mevcut kullanmasýný devletler engel deðildi   bir devlet Devamı…
eMachines FreePC Satýn
Düþük maliyetli PC üreticisi eMachines bu FreePC Inc satýn duyurdu

ac k i letme icin i zekas dan n  kümesi için gerçek bir ihtiyaç olacaktýr   FreePC yazýlým aracýlýðýyla. Orta ölçekli kurumsal müþterilere daha fazla ihtiyaç olabilir   ama biz mesajý yeterince zorlayýcý olmadýðýna inanýyorum mevcut hizmetleri,   onlarý stratejisini deðiþtirmek için. (Bu olanlar kurumsal kullanýcýlar engellemez   zaten ciddi eMachines düþünüyor.) eMachines   yönetimi bu bir sýrasýndan PC pazar deðiþecek inanýyor   bir atýþ satýþ ... müþteri ile bir iliþki . Devamı…
Kritik Ýþletme Fonksiyonlarý: Yanlýþ anlaþýlan Atýl ve gözardý Birinci Bölüm: Kredi ve A / R Yöneti
Kredi ve tahsilat fonksiyonu iþ en, yanlýþ atýl ve gözardý alandýr. Kontrol, satýþ fonksiyonu ile ittifak zaman A / R umudu-to-nakit döngüsünde büyük bir rol oynayan önemli bir nakit giriþi oluþturabilirsiniz.

ac k i letme icin i zekas dan n  ve kredi departmaný satýþ kaçýnma departmaný olarak anýlýr olmuþtur yollarýný bulmak olarak tarif edilmiþtir . Ayrýca, kredi insanlar risk kaçýnma amacý olduðunu (performans ölçümleri ile) söylendi düþünüyor, herhangi bir müþteri kredi için onay alýr þaþýrtýcý. Yanlýþ Mesaj kaçýnmak önemli bir yatýrým satýn almak istedikleri noktaya müþteri çekmeye yapýlýr. Daha sonra satýþ reddetmek ve gelecekte reddedebilir noktaya müþteri yabancýlaþtýrmak için ne Devamı…
Secure Mobile Mümkün ERP-mi?
Mobil cihazlar geleceðe yeni normal iþ istasyonu bulunmaktadýr. Günümüzün kuruluþlarýnda bu mevcut kurumsal çözümler adapte ya da yeni kurumsal çözümler deðerlendirilmesi anlamýna gelir mi, mobil cihaz desteði gerekir. Ama bu yeni güvenlik zorluklar sunuyor. Bilgi teknolojisi (BT) departmanlarý kontrolü ve eriþim arasýnda bir denge bulmak için son kullanýcýlar ile iþbirliði nasýl keþfetmek için bu makaleyi okuyun.

ac k i letme icin i zekas dan n  güvenli olabilir, ama nedeniyle açýklýk ve çünkü cihazlarda geniþ bir varyasyon kýsmen açýktýr. Farklý teknolojiler mobil dünyada verilere eriþmek için kullanýlabilir. Güvenlik açýsýndan, tarayýcý tabanlý bir uygulama en çok arzu edilen olabilir. Veri mobil cihazda depolanan deðildir, çünkü bir tarayýcý-tabanlý arayüz tercih edilir. Ama tarayýcý tabanlý uygulamalar da küçük ekran için tasarlanmamýþ sýk sýk, yerli uygulamalar saðlayan mobil cihazlar için Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others