Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » ac k i letme icin kurumsal kaynak planlamas depo


CMO-CIO Kurumsal Uyum Mandasý
Baþ bilgi subay raporlama iliþkileri stratejisi iþlevinden uzaklaþmýþ devam. Pazarlama fonksiyonu stratejisi bu ayný uzaklaþma yaþanýyor. Ancak, iki iþlevi yerine alýcý sonunda daha, stratejinin öncü olmalýdýr.

ac k i letme icin kurumsal kaynak planlamas depo  iki iþlevi CEO gündeme açýk bir katký göstermek sürece deðiþtirmek pek mümkün deðildir. Bu baðlamda, CMO ve CIO ayrý ayrý daha birlikte çalýþarak daha etkili olabilir. Bir Tek Derneði? Bu makalenin baþlýðý akla getirebilir ilk düþünce ne alýþýlmadýk bir eþleþtirme-CMO ve CIO? dir Bir sonraki mantýklý iliþki CMOS böyle bir çaba desteklemek için iþlevin harcama ve BT baðýmlýlýðýný sistemleri (CIO) haklý ya da rasyonalize için ihtiyaç tanýmak olacaktýr. Devamı…
Depo Yönetim Sistemleri (WMS)
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » ac k i letme icin kurumsal kaynak planlamas depo


Your Kurumsal Yazýlým deðiþtirme Karþý Örneði
Deðiþtirerek kurumsal yazýlýmlara karþý vaka güçlü biridir. Standart yazýlým teklifleri tutarlý bir performans için araþtýrma, geliþtirme ve kapsamlý test milyonlarca dolar ürünüdür. Bu ve diðer çeþitli nedenlerden dolayý, deðiþiklikler hemen hemen mantýklý asla.

ac k i letme icin kurumsal kaynak planlamas depo  bir deneyim-olmadan çoðu iþ ihtiyaçlarýna ve özel karþýlamak için kolayca özelleþtirilebilir olmalýdýr. Modifikasyon aslýnda kodu ve uygulama arkasýnda çalýþan iþ mantýðý deðiþtirerek anlamýna gelir. Özel programlama özel talepleri karþýlamak için gerekli olduðunda deðiþiklikler, uygulama maliyetini artýrmak. Deðiþiklikler ayný zamanda proje zaman çizelgesi uzatarak uygulama maliyetini artýrmak. Bir yazýlým þirketin personel kendi kodunu yönetim sistemi Devamı…
Kurumsal Yazýlým Seçim Rehberiniz: Part Two
Kurumsal yazýlým seçimi riskli bir giriþimdir. Eðer þartlarý tespit ettik sonra bile, önemli yazýlým deðerlendirme ve müzakere aþamalarýnda potansiyel mayýn tarlalarý bulunmaktadýr. Size, ihtiyaçlarýnýzý karþýlayan bir çözüm seçiminde riskleri azaltmanýn yollarýný öðrenin.

ac k i letme icin kurumsal kaynak planlamas depo  zamanda düþünüyorsanýz tüm satýcýlarý açýkça gerekli iþlevselliði anlamak ve buna göre cevap anlamýna gelir. Aþaðýdaki adýmlar Teknoloji Deðerlendirme Merkezleri anlatacaðým ( TEC yazýlým ölçme ve deðerlendirme, ve için en iyi çözümlerden iki veya üç seçme ideal bir yol için s) metodolojisi son deðerlendirme. Bu noktada, bir seçim ekibi proje ekibinin önemli üyeleri oluþan, yönetim tarafýndan tayin edilmelidir. Adým 1: Uzun satýcýlarýnýn listesi Kurma Devamı…
Nowhere on a Road Sizin Kurumsal Uygulama mý?
Konsolidasyon bir iyi belgelenmiþ eðilim ve kurumsal uygulamalar için piyasada beklenebilir. Bu makalede, kurumsal yazýlým pazarýnýn geliþimi özetliyor. Özellikle, servis odaklý mimari (SOA) olarak bilinen devrimci teknoloji üzerinde duruluyor.

ac k i letme icin kurumsal kaynak planlamas depo  karmaþýklýðýný artýrýr. Bir geliþme açýsýndan, bir SOA tabanlý bir uygulama iyi hýzlý, sürekli deðiþim için uygundur. Bu yeni sistem mimarisi felsefesi uygulama kullanýcýlarýn hizmetleri iþlevselliði tek tek parçalarý açarak uygulamalarý açmak saðlar ve bu iþ olarak teknolojileri kullanarak standart bir arayüz üzerinden bu hizmetleri yapýlandýrmak ve yeniden yapýlandýrmak için süreci yürütme dili (BPEL). Bu sektörün gidiyor yoludur. Ama bu yönde hareket çok Devamı…
Kurumsal Kaynak Planlama Emtia olmak mý?
Bütün kurumsal kaynak planlamasý (ERP) satýcýlarý yýlda yüzlerce yeni müþteri kazanýmý isteyen kadar, ince metodik ve zarif. Ve geliþine "küçük ve orta iþletmeler için ERP," sayýlarý sadece insaný hayrete düþürüyor.

ac k i letme icin kurumsal kaynak planlamas depo   Ilginç bir tartýþma için açýk kalacak sayýsýz soru var. Ve ana sorgu çatlamak için iyi bir bilmece: ERP commoditized hale geliyor? KOBÝ ler farklý medya sayýsýz kez tartýþýlmýþtýr. Bu SMB Oluyor ve SMB Called Yeni Dalga en çok aranan gibi hikayeleri kapsar. Bu KOBÝ müþterilerin gerçekten ne istiyorsun? Bu segmentteki þirketlerin artan sayýda satýn alma davranýþý bir fark yaratýr mý? ERP bu pazara hitap için tek seçenek commoditizing mý? herhangi bir ürün Devamı…
Özgür ve Açýk Kaynak Ýþ Süreçleri Yönetimi: Talep Genel Bir Bakýþ ve Tedarik
Ücretsiz ve açýk kaynak yazýlým (FOSS) iþ süreçleri yönetimi (BPM) pazarýnda bir konu haline gelmiþtir. Bu makale, BPM ve FOSS arasýndaki uygunluðu ele ve FOSS tercih BPM arayanlar için önerilerde bulunur.

ac k i letme icin kurumsal kaynak planlamas depo  Özgür ve Açýk Kaynak Ýþ Süreçleri Yönetimi: Talep Genel Bir Bakýþ ve Tedarik Özgür ve Açýk Kaynak Ýþ Süreçleri Yönetimi: Talep Genel Bir Bakýþ ve Tedarik Kurt (Yu) Chen - Temmuz 5, 2013 Read Comments Bir süre önce, ben Aras Yenilikçi, ürün yaþam döngüsü yönetimi (PLM) piyasada bulunan tek kurumsal açýk kaynak çözümü hakkýnda bir ürün not yazdý. Bundan sonra, ücretsiz ve açýk kaynak yazýlým benim ilgi (FOSS) solmaz yoktu ama kurumsal yazýlým- iþ süreci Devamı…
Microsoft TECHED 2013: Microsoft Kurumsal IT’ye Yönelik Hizmetlerini Genişletiyor
New Orleans’taki TECHED 2013 etkinliğinin bir parçası olarak, Microsoft kurumsal IT’ye dair yeni ihtiyaçlara yönelik önerilerini duyurdu. Bulutu önceliğe alan stratejisi içinde Microsoft, bulut, veri yönetimi ve uygulama geliştirme hizmetlerini geliştirmek ve en iyi Windows ürünlerinin yeni sürümlerini başlatmak için yeni öneriler getirmekte.

ac k i letme icin kurumsal kaynak planlamas depo  kurumsal IT’ye dair yeni ihtiyaçlara yönelik önerilerini duyurdu. Bulutu önceliğe alan stratejisi içinde Microsoft, bulut, veri yönetimi ve uygulama geliştirme hizmetlerini geliştirmek ve en iyi Windows ürünlerinin yeni sürümlerini başlatmak için yeni öneriler getirmekte. Microsoft Cloud, hibrid ve çok yönlü Sunucu ve bulut önerileriyle ilgili olarak Microsoft önemli IT çözümleri tanıttı: Windows Server 2012 R2, System Center R2, ve SQL Server 2014. Bu ürünler Haziran Devamı…
Hizmetler için Kurumsal Kaynak Planlamasý: Bir Hizmet Küçük ve büyük iþletmeler için Servis Odaklý
Geçmiþte, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) giriþimleri dikkate almak daha küçük organizasyonlar için çok pahalý idi. Yazýlým satýcýlarý þimdi bile en küçük kuruluþlara ERP için yazýlým-as-a-hizmet iþ modelleri sunuyoruz nerede Ancak, bir eðilim son zamanlarda ortaya çýkmýþtýr.

ac k i letme icin kurumsal kaynak planlamas depo   hangi çözümleri en uygun ihtiyaçlarý deþifre meydan okuma ile karþý karþýyayýz. Her yerde bir döner, bir hizmet bileþeni ERP satýcýlar tarafýndan perdeli son ve en büyük sunan içine dahil edilmiþtir. Kurumsal pazarda hedef birçok satýcý için, servis odaklý mimari (SOA) tercih edilen teknolojidir, bir hizmet olarak KOBÝ piyasasý, yazýlým hedef olanlar için (SaaS) dir tercih edilen teknolojidir. ERP çözümleri satan bu yeni yaklaþýmlar þirket çapýnda ERP Devamı…
PTC KOBİ’leri İşleri için “Vazgeçilmez” Olarak Görmekte
Büyük kuruluşlarda yeni veya ikame yaşam döngüsü yönetimi (PLM) sistemlerine yönelik fırsatlar çok azken, gerek küçük gerekse orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) pazarlarından tam olarak yararlanılmış değildir. Bu amaçla PTC yakın zamanda, şirketin ürün veri yönetim (PDM) yazılımı olan PTC Windchill PDM Essentials’ın çıkışını duyurmuştur. Ürün ürün içeriklerini organize etmeleri ve yönetmeleri için küçük işletmelere eşzamanlı mühendislik hizmetleri götürmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle bu işletmeler yeniden kullanılan tasarımları geliştirebilecekler, farklı konumlardan ürün bilgilerine olan erişimi genişletebilecekler ve tasarım versiyonları ile piyasaya sürme süreçleri üzerindeki denetimi sağlamlaştırabilecekler. PTC Windschill PDM Essentials’ta öne çıkan hususlar şunlardır:

ac k i letme icin kurumsal kaynak planlamas depo  olarak yararlanılmış değildir. Bu amaçla PTC yakın zamanda, şirketin ürün veri yönetim (PDM) yazılımı olan PTC Windchill PDM Essentials’ın çıkışını duyurmuştur. Ürün ürün içeriklerini organize etmeleri ve yönetmeleri için küçük işletmelere eşzamanlı mühendislik hizmetleri götürmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle bu işletmeler yeniden kullanılan tasarımları geliştirebilecekler, farklı konumlardan ürün bilgilerine olan erişimi genişletebilecekler ve tasarım Devamı…
E-Nakit Lansmani Amex deðiþtirir
Geçen hafta, yetiþkin siteleri Amex artýk online iþlemler iþleme kendi müþteri hizmet verecek bilgilendirilmiþtir. Ancak, bilgi teknolojileri sektöründe, bir teknoloji yol üzerinde bir engel alýr, akýllý giriþimciler yaratýcý olsun.

ac k i letme icin kurumsal kaynak planlamas depo  nasýl bulmaktan pazar yol açacaktýr         dijital nakit iþlemleri kabul etmek. Bir pazar olduðu yerde vardýr         fýrsat atlamaya akýllý bir giriþimci hazýr. Kullanýcý         Öneriler         Dijital nakit saðlayýcýlarý, dijital nakit karþýladýðýndan emin olmak gerekir         aþaðýdaki gereksinimleri: Güvenli Anonim Portable (fiziksel baðýmsýzlýk) Sonsuz süresi (yok kadar) Çift yönlü (sýnýrsýz) Off-line yetenekli Bölüne Devamı…
Outsourcing 101 - A Primer Bölüm Üç: Yaklaþýmlar ve Öneriler
Dýþ Kaynak Kullanýmý çok farklý bir pazar, ve seçim için birçok farklý dýþ kaynak seçenek ve dýþ kaynak servis saðlayýcýlar vardýr. Bu bölüm dýþ kaynak saðlayýcýlarý için söz konusu olduðunda þirketlerin ve öneriler için öneriler ele.

ac k i letme icin kurumsal kaynak planlamas depo  kaynak artýlarýný ve eksilerini açýklanan, dýþ kaynak tarihini ele   ve offshore kavramlarý tanýttý. Bölüm   Dýþ kaynak Ýki tanýmlanan ve açýklanan yaygýn türü. Bu   parçasý dýþ kaynak yaklaþýmlarý ve kategoriler ve tavsiyelerde tekrarlamak olacak   dýþ kaynak saðlayýcýlarý için dýþ kaynak ve öneriler isteyen firmalar için.    Faaliyetleri bazýlarý Outsource arýyorsunuz Þirketler için Öneriler Bazý ya da operasyonlarýn birçok dýþ kaynak ile Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others