Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bi madencilik icin dan manl k


Nasýl ERP Systems Madencilik Sanayi Faydalarý
Entegre kurumsal kaynak planlama yazýlýmý bir madencilik þirketin çeþitli bölümleri için raporlama gereksinimlerini normalleþtirir. Bu makalede, gevþek bir madencilik þirketi faaliyet ve kimin ürün maðaza raflarýnda satýlan bir üretici bu arasýndaki paralellikler gösterir.

bi madencilik icin dan manl k  sektörünün paralellik biridir. Benzetme, bir madencilik þirketi için arama ve pazarlama, örneðin, ikisi arasýnda bir not fark çoðu mayýn çalýþma yýllardýr destek boyutlarý olan olmasýna raðmen, bir üretici tarafýndan yapýlan pazarlama araþtýrmasý benzer, bir üretici ise, yani AOS üretim çok daha kýsa süreler için son çalýþýr. Ýþte bu yazýda , gevþek bir karþýlaþtýrma madencilik sanayi ve imalat sanayi arasýnda çizilmiþ ve önerilen olduðunu denetçilerin Devamı…
Madencilik Sektörü (ERP & CMMS)
 
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bi madencilik icin dan manl k


BI için bir Talep odaklý Yaklaþým
Vanguard çözüm arkasýndaki temel kavram iþ zekasý (BI) kullanýcýnýn teknik çözüm deðil, tersi dikte iþ ihtiyacý var demektir ki, talep odaklý olmasý gerekir. Diðer bir deyiþle, bu iþ kullanýcýlarý süreci sürücü izin ve içerik alaka ve yazýlým karmaþýklýðý sorunlarý kaldýrmanýz gerekir.

bi madencilik icin dan manl k  BI için bir Talep odaklý Yaklaþým BI için bir Talep odaklý Yaklaþým P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Talep odaklý BI Yaklaþým Vanguard Çözümleri Grubu, Inc. (Http://www.vanguardsolutions.com), Chicago, IL-tabanlý, iþ zekasý bildirildi 2004 yýlýnda büyük baþarýlar elde (BI) saðlayýcýsý. Çözüm arkasýndaki temel kavram BI iþ kullanýcý teknik çözüm deðil, tersi dikte ihtiyaçlarýný yani, talep odaklý olmasý gerekir. Diðer bir deyiþle, bu iþ Devamı…
Danýþma Tarih 6 gün sonra, Abovenet Hit izle
Bir güvenlik danýþma yayýnlanmýþtýr alýr sonra, satýcýlar sorunu düzeltmek için hýzlý bir þekilde çalýþmak gerekir. Güvenlik mühendisleri tavsiyeleri okuma sadece onlar deðildir. Uyarýlarýnýn çýkýp, ve henüz yamalý henüz keder--gitmiþ aðlar yararlanmak için beklemek siber suçlular vardýr.

bi madencilik icin dan manl k  hata CSCdr10025 yama için bir güvenlik danýþma açýkladý         varsayýlan aracýlýðýyla kendi Catalyst Anahtarlar eriþimi saðlayan         parola. 20 Nisan da, SecurityFocus dan onlarýn bu danýþma yayýnlanamaz         web sitesi. Zaman 25 Nisan da Abovenet bir sakatlayýcý að krizi geçirdi         Birisi kendi að tehlikeye, ve pek çok kritik omurga devre dýþý         Bu hata oturum ve istismar ederek geçer.         Cisco Bu Devamı…
MCI Worldcom ve Dýþarýdan Mesajlaþma içine Kritik Yol Güç
MCI Worldcom ve aþaðýdaki hizmetleri sunmak için Kritik Yol planý: Web posta servisi, ayda, kullanýcý baþýna 2 $ 'dan baþlayan, $ 3.50/user/month baþlayan POP3 posta hizmeti, IMAP4 5.50/user/month $' dan baþlayan hizmet ve Microsoft Exchange iþbirliði hizmet disk alaný 20 MB ile / 12 $ kullanýcý / ay baþlayan.

bi madencilik icin dan manl k  anahtar teslim çözümler tam bir paketi Yönetilen         tamamen yönetilen orta ve büyük ölçekli iþletmeler ve kuruluþlar saðlamak         Internet e-posta gelen barýndýrýlan Microsoft Exchange kadar e-posta sistemleri.         Birlikte Kritik Yol A.Þ., iþ-to-Business önde gelen global saðlayýcýsý ile         Ýnternet mesajlaþma ve iþbirliði çözümleri, MCI Worldcom saðlayacak         barýndýrýlan posta kutularý da dahil olmak Devamı…
Oracle Küçük Þirketler için APS Paket Teklif
"Orlando, Fla yapýlacak yaklaþan Oracle Uygulamalarý Kullanýcý Grubu (OAUG) olay, iþletmeler büyük ve küçük. Büyük iþletmeler için Oracle 11i uygulamalarý paketinin yakýnda çýkacak üzerinde olacak Oracle Corp odak Sadece, bir þey vaat Þirket ayrýca küçük iþletme pazarýna uygulamalarý geniþletmek için baþlayacak, kaynaklarý söyledi. yeni bir paketi dahil geliþmiþ planlama ve programlama aracý, Oracle Ýleri Tedarik Zinciri Planlamasý olacak, kaynaklarý söyledi. " Bilgisayar Bayi Haberler, 9/17/99.

bi madencilik icin dan manl k    APS projeleri Oracle olmayan bir standart tanýmlý çalýþan olduðu sonucuna olabilir   kelime uygulama deðildir. Açýkçasý Oracle dikkatini çekmeye için umut   gibi best-of-ýrklarý rekabetçi APS teklifleri izlemekte olabilir þirketleri   i2, Manugistics veya SAP nin Ýleri Planlama ve Optimizasyon gibi hatta entegre suit   (APO). Tedarik zinciri yönetimi uygulamalarýnda daha az maliyetli olmasýna raðmen   tam kapsamý ERP kurulumlarý göre zaman ve kaynak açýsýndan, Devamı…
Küresel Ticaret Waters gezinme
Vastera'nýn yavaþ yavaþ sadece kurumsal yazýlým saðlayýcýsý daha hizmetleri þirketi daha oldu göç vardýr. Son birkaç yýl içinde bu uygulama danýþmanlýk, küresel ticaret know-how büyüdü ve hizmetleri bölümü baþarmýþtýr.

bi madencilik icin dan manl k  süreçleri gerekir. Bunun nedeni bilgi ve düzenleme bol miktarda deðil, ayný zamanda ticaret þirketleri uyumsuzluk sorumlu tutulan, çünkü sadece, zor bir iþtir. Tipik zinciri yönetimi çözümleri (SCM) ve kurumsal kaynak planlama çözümleri (ERP) tedarik güçlü uluslararasý lojistik ve küresel ticaret yönetimi (GTM) yetenekleri eksikliði. Bu üzerinde görüþ ýþýðýnda, JPMorgan Chase Bank arasýndaki birleþme , N . Bir . (NYSE: JPM), dünyanýn önde gelen finansal hizmetler Devamı…
Sýkýntýlar Müþteri Bilgi Güvenliði Down Toka
Tüketici gizlilik durumunu geliþtirmek için bir çaba, Ocak Federal Rezerv Kurulu, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Para (OCC) ve Mali Ýþler Dairesi ve Thrift Denetleme Dairesi, geçen yýl yaptýðý açýklamada, onlar gizli müþteri bilgilerini korumak için ortak kurallar bir araya getirdik. Geçen Temmuz yürürlüðe giren kurallar, bölüm 501 (b) Gramm-Leach-Bliley Yasasý (GLBA) Senato Bankacýlýk Komitesi tarafýndan baþlatýlan, ve 4 Kasým 1999 tarihinde kanun haline geçti deðildir. Uygulamak Bu duyuru online bankacýlýk kurumlarý için önemli etkileri vardý.

bi madencilik icin dan manl k  Sýkýntýlar Müþteri Bilgi Güvenliði Down Toka online finansal kurumlarýn güvenlik /> Sýkýntýlar Müþteri Bilgi Güvenliði Down Toka L. Taylor - Temmuz 5, 2013 Read Comments Sýkýntýlar Müþteri Bilgi Güvenliði Aþaðý Toka Seçme Yazar - Laura Taylor  - 9 Þubat 2002 Olay Özeti Tüketici gizlilik, durumunu geliþtirmek için bir çaba Federal Rezerv Kurulu , Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) , Para Birimi Denetim (OCC) , en Ofisi ve Thrift Denetleme , en Ofisi Ocak ta geçen yýl Devamı…
Data Migration yaklaþýk altý yanlýþ bilinenler
Gerçekten baþarýlý bir veri taþýma projesi teknik açýdan verilerini geçirmek için nasýl bir anlayýþ, ama bu veriler kullanýlýr ve kurumsal çalýþmasý için önemi olacak nasýl bir anlayýþ sadece içerir.

bi madencilik icin dan manl k  Migration yaklaþýk altý yanlýþ bilinenler yazýlým kodlama , mevcut sistem , Cobol , göç tablo , veri tanýmlama , go-canlý tarih toplam maliyeti , proje yönetimi /> Data Migration yaklaþýk altý yanlýþ bilinenler Norma L. Davis - Temmuz 5, 2013 Read Comments Baþlangýçta 4 Þubat 2008 yayýnlandý kuruluþlar bir sistem uygulamasý atýlmak gibi , en önemli ve riskli faaliyetlerin bir veri taþýma-yeni sisteme eski eski sistemden veri hareketidir. iken seçimi, uygulama ve kurumsal Devamı…
SAP Q3 Sonuçlarý Karýþýk reaksiyonlara neden
19 Ekim'de, SAP gelirleri% 27 arttý ve net gelir ayný dönemde geçen yýla göre% 96 arttýðý Q3 2000 için sonuçlarýný açýkladý. Ancak, SAP'nin ihracat rakamlarý yani kur etkileri, dolar ve Euro arasýnda bir son uygun döviz kuru ile bir dereceye kadar þiþirilmiþ olduðunu akýlda tutmak. Hatta bu etki olmadan, ABD'de% 17 gelir artýþý daha az pazar payý olasý bir kaybý belirtmelidir rakiplerinin gelen son raporlar, karþýlaþtýrýlýr.

bi madencilik icin dan manl k   MySAP.com satýþ hem de bileþen tabanlý yazýlým satýþ oluþmaktadýr lisans gelirleri, 480 milyon EUR için% 53 yükseldi. Eðitim gelirleri 95 milyon EUR için% 6 büyürken Ancak, danýþmanlýk gelirleri 404 milyon EUR sadece% 2 arttý. Üçüncü çeyrekte, SAP nin faaliyet kar marjý (YILDIZ önce) geçen yýlýn üçüncü çeyreðinde% 10 den% 14 e yükselmiþtir. Çeyrek için YILDIZ giderleri 1999 yýlýnda 25 EUR göre milyon 54 EUR için% 116 arttý. MySAP.com, SAP önde gelen e-iþ Devamı…
HP Kazýk-On Athlon Katýldý
Hewlett-Packard Advanced Micro Devices üretilen Athlon iþlemci kullanýmý nakliye PC'ler baþlayacaðýný duyurdu.

bi madencilik icin dan manl k   amd iþlemci , masaüstü bilgisayar , amd 4800 , amd mobil , Pentium m iþlemci , AMD Athlon iþlemci , en iyi iþlemci bilgisayar , amd 64 , masaüstü pc , centrino vs atomu , amd iþlemciler , amd iþlemci Athlon , amd stok /> HP Kazýk-On Athlon Katýldý R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments Etkinlik   Özet   21 Ocak 2000 [PC Hafta Çevrimiçi] iken   S Að Geçidi A.Þ. Advanced Micro Devices Inc tarafýndan desteklenmektedir yeni PC lerin s son rollout   Athlon iþlemci geniþ Devamı…
Bottom Line Saðlýk iVita Maden Varlýklar
iVita tüm varlýklarýn deðerini (ve konumu) kurumsal bilgilerini geliþtirmek için önermektedir. Bu þirketlerin nakit gibi varlýklarý yönetmek saðlayacaktýr. IVita sorar ilk soru, "Ne bir varlýk var?"

bi madencilik icin dan manl k          Deðerli varlýklardýr herhangi bir büyük þirketin baðýrsaklarý içinde saklý. Almak         bir klozet ve depolarda göz ve bulmak asla bilemezsiniz.         Altý ay önce geride kaldý masaüstü makineleri vardýr fazla         bir bölümü þehir genelinde yeni bir alan taþýndý. Belki de gerekli deðildi         sadece doruðunda, yeni satýþ elemanlarý için yeni makineler satýn almak için         bellek yongasý sýkýntýsý Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others